Mayashanti5282046’s Blog

自我不在,書寫的都是他者及其他

Archive for the ‘1’ Category

周泽南毛遂自荐给年轻人的10堂思想课

Posted by mayashanti5282046 于 九月 24, 2012

前言

不仅是机器需要overhaul,人的脑袋亦然。本人周泽南@Leerang Bato具备多样身份,从媒体工作者,评论人,纪录片导演到T-Shirt设计者和小贩,实际上我没有什么特殊才能,强项只有一点,那就是思考。如果有哪一位年轻人觉得思考是能够学习,借鉴和培养的,本人邀请你参加本人设计的10堂思想课,让我们一起通过思考,分析和辩论,开展对思想的热情和能力。

课程大纲(暂定)

第一堂:思考力决定未来,哲学不哲学其次
1.1 思考的意义,怀疑的必要以及它能够开拓的可能性
1.2“对一切价值重新评估”的意义和方法:从苏格拉底到尼采
1.3网络时代的思考:对科技和资讯的接受,批判和驾驭
1.4思想作为创作的必要条件
1.5思想不是理论学说的累积,而是各门学问和创作形式的融会贯通

第二堂:哲学——天下第一学问
2.1年轻人搞不清楚自己的学习兴趣和知识志向的原因,以及人文教育不普及的弊病。
2.2借助阿里斯多德对人类知识的分类,来认识人类的思考对象,以及其历史发展。
2.3苏格拉底的知识助产术以及语言分析的功用
2.4美学——理性和感性兼用的哲学
2.5哲学作为一门武功,而不是一套理论

第三堂:自由——思考追求的主要对象之一
3.1自由为什么让人向往?人能自由吗?自由是一种感觉,幻觉还是理智的最求,或一种终极价值?
3.2自由(Liberty or freedom)作为最具影响力的政治观念。
3.3不同历史阶段的自由观:A.古代:自由是一个人的公民身份,通过政治参与而获得公民身份的实现。B.古典自由主义者的“消极自由观”-作为个人行动约束的阙如,或者个人犯错误的权利。
3.4自由和欲望的关系。自由作为一种心灵的素质,或一种状态。
3.5自由和能力的关系。没有能力,谈不上自由。
3.6语言和自由的关系

第四堂:尼采的超人哲学
4.1日神精神和酒神精神
4.2虚无主义:作为否定生命的方式,制造内疚的机器,是痛苦的理由,用爱的赞歌来掩藏着对生命的怨恨。
4.3权力意志
4.4主人的道德vs 奴隶的道德
4.5尼采对理性,逻辑,真理的批判

第五堂:我是自由的,我就是自由:沙特的存在主义
5.1理性对人类的宰制和监控
5.2哲学家对理性的反叛及其成果
5.3用理性反叛理性的矛盾和价值
5.4存在主义的世界观,价值观和道德观
5.5向集体,权力说不的自由
5.6海德格尔的存在哲学

第六堂:存在或占有:佛洛姆的人本主义伦理学
6.1对技术官僚和资本主义的批判
6.2对人类主体自由的束缚
6.3后现代思潮对人本主义的批判

第七堂:知识,话语,权力:福柯的思想震撼
7.1《疯狂史》,《不正常的人》这两本著作,如何探讨“理性”对“癫狂”的暴政
7.2探讨“不正常”的性,来对道德进行检验
7.3对知识和权力的微观分析
7.4没有人能够脱离权力和政治

第八堂:Deleuze的游牧思想

第九堂:族群身份认同的政治,权力和人格影响
9.1民族主义是一种集体的历史成果还是个人人性的堕落?
9.2文化多元主义的实质涵义
9.3社群主义的权利和其隐含的社会排挤
9.4越界和逾越的必要

第十堂:后现代主义与后殖民主义的一些思想养分
10.1后现代思想的解构价值和作用
10.2反省后殖民
10.3语言作为一种殖民方式,也作为通过自由的渠道
10.4从原住民的生活方式谈起:文化相对主义的一些启发和问题
10.5上帝只存在于贫穷的人间地狱:如何将边缘位置和游牧生活,转换为力量的泉源?

Advertisements

Posted in 1 | Leave a Comment »

让这三首诗词陪我们过中秋

Posted by mayashanti5282046 于 九月 27, 2009

月下独酌〉

 libai

李白

 

花间一壶酒,独酌无相亲。
举杯邀明月,对影成三人。
月既不解饮,影徒随我身。
暂伴月将影,行乐须及春。
我歌月徘徊,我舞影零乱。
醒时同交欢,醉后各分散。
永结无情游,相期邈云汉。

 

水調歌頭·明月幾時有

 resserver

蘇軾

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

明月幾時有,把酒問青天。    
 不知天上宮闕,今夕是何年。    
   我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒,

起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。
 不應有恨,  何事長向別時圓。
 人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,    此事古難全。
    但願人長久,千里共嬋娟。

《望月懷遠》

張九齡

海上生明月,天涯共此時。

    情人怨遙夜,竟夕起相思。

    滅燭憐光滿,披衣覺露滋。

    不堪盈手贈,還寢夢佳期。

P1010701

Posted in 1 | 1 Comment »